Zaměření mateřské školy

Koncepční zaměření školy

Od roku 2002/2003 pracujeme s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. V tomto duchu jsme se zaměřily na modelový program s názvem "Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole". Vzdělávací cíle, které si kurikulum klade, pokrývají široký rozsah životních kompetencí člověka. Jejich naplňováním vybavíme děti a mladé lidi pro život. Je prvním kurikulem moderního typu a aplikuje podporu zdraví do všech oblastí rozvoje předškolního dítěte a současně poskytuje mateřské škole rámec v podstatě pro všechnu její činnost.

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole.

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Ve výchovné práci s dětmi se zaměřujeme na výchovu ke zdravému životnímu stylu, ke svobodě myšlení a vyjadřování a na osobnostní a sociální rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy.

Motto školy

"Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou výchovu, žije a roste v něm po celý život a nezmaří ji ani déšť, ani sucho."

Cílové úkoly v oblasti výchovně - vzdělávací práce s dětmi. Vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí jako předpoklad výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Výchovou a vzděláváním vytváříme zdravý základ individuálního rozvoje dětí.

Sledujeme zdravotní stav dětí a vedeme je k péči o své zdraví a k posilování odolnosti organismu po stránce fyzické i psychické. Zaměřujeme se na osobnostní růst a připravenost učitelek na výchovně-vzdělávací práci, nadále se vzděláváme a rozvíjíme tím vlastní potenciál, aktivitu a tvořivost. Pečujeme o zdravé prostředí pro děti.

Posilujeme vazbu dítěte na rodinu, podporujeme oboustrannou spolupráci v oblasti škola-rodina a rodina-škola.

Spolupracujeme se základními školami v obvodu pro umožnění plynulého přechodu dítěte z MŠ do ZŠ.

Navazujeme na dobrou spolupráci s organizacemi a životem v obci.

V rámci školy se zaměřujeme na prevenci a odstraňování řečových vad díky práci logopedické asistentky ve škole.

Uplatňujeme prvky "Metody dobrého startu" v rámci výchovné práce, zvláště pro děti s odklady školní docházky a pro děti s LMD.

Realizace cílových úkolů

Mateřská škola je otevřena rodičům a veřejnosti:

Práce na PC

 • Umožňujeme dětem postupnou adaptaci s rodiči v prostředí mateřské školy, možnost příchodu a odchodu z MŠ vstříc časovému režimu.
 • Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru jako nejdůležitější součást výchovně-vzdělávací práce.
 • Zajišťujeme pro děti vyhovující výživu - dostatek ovoce a zeleniny, prvky racionální výživy, pitný režim, kromě tradičních druhů mas upřednostňujeme ryby a drůbež, celozrnné pečivo a dbáme na dostatek času na konzumaci jídla.
 • Dbáme na estetickou složku stolování a na samoobslužné stolování. /Děti si nalévají polévku z polévkových mís, čaj, kávu a mléko z konvic apod./.
 • Dbáme na dodržování hygienických podmínek.
 • Děti mají možnost přinesení si hraček z domova.
 • Respektujeme individuelní tempa dětí.
 • Odpolední odpočinek respektujeme dle potřeb dítěte a požadavku rodičů.
 • Děti nejstarší věkové skupiny po pohádce neodpočívají, ale využívají tento čas pro další vzdělávání, hru nebo zájmové činnosti.
 • Zabýváme se i protidrogovou prevencí: - vedeme děti k úctě ke svému zdraví, ke zdraví svých kamarádů.
 • Posilujeme vazby dítěte na rodinu, zkvalitňujeme vztahy mezi vrstevníky.
 • Podporujeme kvalitní zájmy a záliby u dětí.

Náš hlavní cíl: Spokojené dítě, spokojený rodič

To vše s láskou, dobrou pohodou , vzájemnou úctou a pochopením.

Projekt tvořivá škola Banner Se Sokolem do života Banner Celé Česko čte dětem Banner