Vycházka k Dobré vodě

[neděle, 17. červen 2007]

Dalším turistickým pochodem se děti společně se svými učitelkami seznámily s památným místem - studánkou „Dobrá voda“ v lese „Štědrý“. Cestou plnily úkoly „kouzelné babičky“, která pro ně připravila celou trasu. Úkoly děti zvládaly velice dobře a poté se přiblížila nejtěžší část – výšlap do velikého kopce a cíl našeho pochodu. Zde se zprvu všichni nejdříve s chutí napily ze studánky a šli hledat kouzelnou babičku, která jim za odměnu napověděla, kde mají hledat vzácný poklad.

Poklad našli kluci velice brzy, ale rozbalovat jej mohli až po svačince, protože se většině už ozývala bříška hladem. Buřtíky byly snědeny, poklad otevřen, děti si v lese pohrály a pak už jen opět následovala cesta zpět do mateřské školy. Ale tentokrát už nožky opravdu bolely.

Eva Beránková - ředitelka školyVýše úplaty

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih

příspěvková organizace

Vnitřní předpis o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí


I.

Ředitelka Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň - jih podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

s t a n o v u j e

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 225,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008.


II.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje bezúplatně.


III.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí.


IV.

Při omezení docházky dítěte do mateřské školy z důvodu nepravidelné docházky se stanoví výše úplaty v částce 150,- Kč měsíčně.

Při jiném omezení docházky dítěte do mateřské školy (nemoc, nepřítomnost v MŠ z jiných důvodů) zůstává výše úplaty zachována a nevrací se.


V.

V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.

V případě docházky dítěte v době hlavních prázdnin ( červenec, srpen ) je rodič povinen uhradit úplatu do 15.6.2008 v hotovosti v mateřské škole, která zajišťuje v těchto měsících prázdninový provoz.

Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, úplata se nevrací.


VI.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet mateřské školy číslo 728065309/0800 formou :

• převodem z účtu

• v hotovosti pokladní složenkou v České spořitelně a.s.

• poštovní poukázkou na účet mateřské školy

• inkasem

Ve Vrčeni, dne 14.6.2007

Eva Beránková, ředitelka MŠOznámení rodičům


podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanovena na období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 úplata (školné) ve výši


Kč 225,-


Tato výše úplaty se stanovuje tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě. V naší MŠ tato částka činí cca 25%.

Při nepravidelné docházce je stanovena úplata (školné) ve výši


Kč 150,-


V naší MŠ tato částka činí 17%.


Ve Vrčeni, dne 14.6.2007

Eva Beránková, ředitelka MŠ


vložil: Webmaster [Úřední deska] 12:49 [comment]


Turistická vycházka

[neděle, 10. červen 2007]

V pátek, 8. června 2007 se naše děti za překrásného počasí vydaly na turistický pochod k vrčeňskému památnému místu a zároveň ke kulturní památce – kapli sv. Vojtěcha v lese „Chlumci“.

V rámci projektu „Poznáváme své okolí“ děti šly po stopách sv. Vojtěcha, který na tomto místě při své pouti odpočíval a na jehož památku byla kaple v lese vystavěna.

Na místě samém děti posvačily, prohlédly si malým okénkem dveří i vnitřní prostory kaple a na závěr si upekly těstovinového hada, který jim evidentně chutnal.

Po malém odpočinku a hrách se odebraly zpět do školky.

A jaké byly zážitky? Vskutku zajímavé. Děti byly spokojené a na jejich otázky, kdy zase půjdeme na to krásné místo v lese, jsme jako učitelky nestačily odpovídat.

Když ne dříve, tak za rok určitě. Vždyť u nás je tak krásně!

Eva Beránková - ředitelka školyDětský den

[sobota, 2. červen 2007]

Ve dnech 31. 5 - 1. 6 2007 probíhaly v naší škole opět po roce oslavy svátku našich dětiček. První den dopoledne se konaly sportovní hry, odpoledne pak vycházka do přírody, která se protáhla až do večerních hodin. Více...31. 5. 2007 se v naší škole konaly 1. Sportovní hry mateřských škol. Cílem tohoto projektu je vést děti od nejnižšího věku ke sportu, učit myšlence FAIR PLAY a předat dětem základní informace o sportu a olympionismu. Více...Plánované akce MŠ červen 2007

[sobota, 19. květen 2007]

vložil: Webmaster [Úřední deska] 21:06 [comment]


Oznámení o uzavření MŠ

[neděle, 13. květen 2007]

Oznámení Více...


vložil: Webmaster [Úřední deska] 21:05 [comment]


Úspěchy našich dětí

[pátek, 11. květen 2007]

Krásné ocenění od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu získala naše žačka Adélka P ř í h o d o v á ze Srb. Více...Besídka pro maminky

[pátek, 11. květen 2007]

Ve čtvrtek, 10. května 2007 se uskutečnila opět po roce v naší škole besídka pro maminky k jejich svátku. Děti z obou tříd – „Včeličky“ i „Medvíďata“- přednesly a zazpívaly svým maminkám pěkné básničky, písničky a předaly jim dárečky, které si pro ně připravily v mateřské škole. Radostnou atmosféru umocňovala velká účast přihlížejících. Více...Beseda v MŠ s Policií ČR

[středa, 18. duben 2007]

V pondělí 16. dubna 2007 se uskutečnila v naší škole velice zajímavá beseda s paní nprap. Mgr. Pavlou Soukupovou, tiskovou mluvčí PČR, Okresního ředitelství Plzeň – jih. Více...Dne 11. dubna 2007 se naše děti z mateřské školy společně s paní učitelkami a některými rodiči vydali, tentokrát vláčkem, do Blovic na prohlídku muzea. Paní průvodkyně, která profesionálně přizpůsobila výklad a celou prohlídku věku a chápání předškolních dětí, nás provedla expozicí lidové architektury, lidové tvorby a života na venkově a ukázala dětem kroje a obleky, které lidé dříve používali. Více...vložil: Webmaster [Úřední deska] 21:00 [comment]


Strana 135 z 139
«« « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 » »»
Projekt tvořivá škola Banner Se Sokolem do života Banner Celé Česko čte dětem Banner