Plánované akce MŠ květen 2008

[čtvrtek, 8. květen 2008]

Akce


vložil: Webmaster [Úřední deska] 13:13 [comment]


Májová slavnost a stavění májky

[středa, 30. duben 2008]

30. duben 2008. V tento den jsme hned po ránu dokončili erb naší obce, který jsme společně se „Včeličkami“ vyráběli a lepili z pet víček v rámci programu „Dne Země“. Hotovým výrobkem jsme vyzdobili chodbu naší mateřské školy. Byla to opravdu náročná práce, ale výsledek je vskutku báječný. Poté jsme se již věnovali naší slavnosti.

Jednou z tradic naší školy je každoroční májová slavnost spojená se zdobením a stavěním májky na školní zahradě. Letos se nám opravdu zadařilo. Nádherné počasí, zahrada plná sluníčka, krásná břízka, dobrá nálada, to vše provázelo pobyt na školní zahradě. Před tím jsme si během dopoledne s dětmi povídali o tradici tohoto zvláštního dne, o stavění májí v obcích, zapalování ohňů a pálení čarodějnic.

Děti v oddělení „Včeliček“ si s chutí vyrobily krásnou čarodějnici, kterou si odpoledne odnesly na výzdobu svých domovů. Děti v oddělení „Medvíďat“ zase vyrobily naši rozkvetlou zahradu plnou zářících pampelišek.

Poté už jen čekala naše zahrada na nás, až ji ozdobíme krásnou májkou. Ta se také podařila a tak jsme si mohli pod májkou zatančit a zazpívat, pořídit několik fotografií pro vzpomínku a tím jsme vlastně přivítali nadcházející měsíc – máj. Bylo to vskutku radostné dopoledne.

Eva Beránková - ředitelka MŠDen Země

[sobota, 26. duben 2008]

Celoškolní projekt MŠ Vrčeň 14.4.2008 – 25.4.2008

Pondělí, 14. dubna

Medvíďata (mladší děti)

- seznámení s příběhem k projektu

- úklid okolí pískoviště, pozorování pampelišek, sedmikrásek a broučků na školní zahradě

- třídění odpadů ve škole

- sběr odpadových surovin - papír, kartón, pet lahve, pet víčka, tetrapack obaly společně s rodiči - soutěž MŠ ve sběru druhotných surovin

Včeličky (starší děti)

- seznámení s příběhem k projektu

- úklid návsi u zastávky ČSAD – hrabání, zametení čekárny, vysypání odpadků do popelnice

- třídění odpadů ve škole

- sběr odpadových surovin - papír, kartón, pet lahve, pet víčka, tetrapack obaly společně s rodiči - soutěž MŠ ve sběru druhotných surovin

Úterý, 15. dubna

Medvíďata

- malba ve školce – zahrada s pampeliškami a sedmikráskami

- rozhovor s dětmi nad obrázky z přírody

- sázení okrasných květin do nádob před čekárnu ČSAD na návsi

Včeličky

- kresba křídou na téma – „Jak jsem uklízel na návsi“

- rozhovor s dětmi nad encyklopedií na téma – „Člověk a příroda“

- sázení okrasných rostlin do nádob před čekárnu ČSAD na návsi

Středa, 16. dubna

Medvíďata

- seznámení s básní „Co musí mít svět“

- stavby z kostek – vesnice, les

- vycházka obcí s pozorováním negativního chování lidí k přírodě

- určování – co je dobře a co špatně

- umístění cedulek k vysázeným rostlinám na návsi

Včeličky

- opakování básně „Co musí mít svět"

- kolektivní práce dětí – „Máme rádi naši zem“

- třídění odpadů v obci a u nás ve školce

- vycházka obcí s pozorováním negativního chování lidí k přírodě – urči – co je dobře a co špatně

- umístění cedulek k vysázeným rostlinám na návsi

Čtvrtek, 17. dubna

Medvíďata

- stavby na koberci – rybník, chytání ryb

- seznámení s písní „Zeměkoule“

- vymýšlení veršů a hádanek o přírodě

Včeličky

- volné stavby – z Lega a ostatních stavebnic – vesnice, příroda, město a vše co k tomu patří

- seznámení a částečný nácvik písně „Zeměkoule“

- vymýšlení hádanek a veršů k přírodě

- kresba uhlem – kámen v trávě

Pátek, 18. dubna

Medvíďata

- komunitní kruh – co patří a co nepatří do přírody, vystřihování z časopisů

- výroba Zeměkoule z papíru, nalepení světadílů

- pohyb po zemi – dopravní prostředky, zvířátka, lidé

- vyčištění aleje „Svatopluka Čecha“ ke hřbitovu (sběr odpadků do pytlů)

Včeličky

- komunitní kruh – co patří a co nepatří do přírody, vystřihování z časopisů

- výroba Zeměkoule z papíru, nalepení světadílů dle encyklopedie

- pohyb po zemi – dopravní prostředky, zvířátka, lidé

- vyčištění aleje „Svatopluka Čecha“ ke hřbitovu (sběr odpadků do pytlů)

Pondělí, 21. dubna

Medvíďata

- dokončení Zeměkoule

- setí zeleniny na zahradě MŠ

- seznámení a částečný nácvik básně – „Maceška“ a „Slunečnice“

Včeličky

- kolektivní práce – malba přírodní krajiny – les-louka

- přesazování pokojových květin společně se svými učitelkami a zaměstnanci školy

- opakování básně „Co musí mít svět“ a písně „Zeměkoule“

Úterý, 22. dubna

Medvíďata

- opakování písně „Zeměkoule“

- vycházka k ČOV do Dvorce- seznámení s významem čističek v krajině pro lidi i přírodu

Včeličky

- dokončení přírodní krajiny – malby

- vycházka k ČOV do Dvorce- seznámení s významem čističek v krajině pro lidi i přírodu

Středa, 23. dubna

Medvíďata

- divadlo v KD „Peklo“ Plzeň – „S kamarády za pokladem“ – obsah též částečně s ekologickými prvky v krajině

Včeličky

- divadlo v KD „Peklo“ Plzeň – „S kamarády za pokladem“ – obsah též částečně s ekologickými prvky v krajině

Čtvrtek, 24. dubna

Medvíďata

- vystřihování z časopisů obrázků věcí co do přírody patří a co ne – třídění obrázků do košíčků

- opakování básní a písní

- vycházka k potoku – pozorování toku vody

Včeličky

- skládání papírových lodiček z papíru

- nalepení vystřižených obrázků do krajiny – rozdělení krajiny na 2 poloviny – takhle ano – takhle ne – rozlišení co v přírodě má být a co ne – správné rozdělení obrázků do patřičné poloviny krajiny

- vycházka k potoku – proud vody – posílání papírových lodiček po proudu – seznámení s koloběhem vody v přírodě

Pátek, 25. dubna

Medvíďata

- vyhodnocení projektu nejprve dětmi, potom učitelkami

- co se Ti nejvíce líbilo z celého projektu

- vycházka – pozorování živočichů v přírodě

Včeličky

- závěrečná kolektivní práce – lepení z pet víček na předkreslený tvar – logo naší obce – erb

- vyhodnocení celého projektu dětmi – co se Ti líbilo nejvíce z celého projektu, poté vyhodnocení učitelkami

- vycházka – pozorování živočichů v přírodě


Do projektu je zahrnut též úklid zahrady a venkovního prostředí zaměstnanci naší školy, včetně prořezávky jabloní.

Zakončení projektu vystavením všech prací dětí i kolektivních prací v prostorách mateřské školy včetně fotodokumentace.

Projekt zpracován za účasti všech ped. pracovnic na ped. radě dne 10. 4. 2008.


Vyhodnocení projektu

V celoškolním projektu ke Dni země byly po dobu 10 pracovních dnů zahrnuty všechny složky RVP pro MŠ. Náplň projektu byla pro děti velice zajímavá, děti byly zaujaté a velice aktivní při plnění jednotlivých činností.

Velký zážitek měly především z toho, že svým přičiněním pomáhají přírodě – neboť v tomto věku jsou děti velice ovlivnitelné a dokáží se pro danou věc plně nadchnout.

Zkrášlily naši obec nejprve částečným úklidem návsi , a to v okolí čekárny ČSAD a vyčištěním a úklidem vnitřku čekárny a dále pak vysázením okrasných keřů do nádob před čekárnu na náves. Tam také další den umístily cedulku, kterou společně s učitelkou vymyslely – právě z důvodu, že se o keře bojí, aby jim je nikdo nepoškodil, nebo neodcizil. I v tomto věku si totiž děti již tato rizika plně uvědomují. Také každý den sledovaly, jestli je vše tak, jak to udělaly – a to bylo především pro nás, učitelky, velice pozitivní zjištění.

Při vycházce uklidily část obce – alej „Svatopluka Čecha“ ke hřbitovu od odpadků sběrem do igelitových pytlů. A že toho odpadu bylo požehnaně.

Ve školce společně se svými učitelkami přesazovaly pokojové květiny, zde ale přispěly svým dílem i ostatní zaměstnankyně školy. Dále sely a vysazovaly na školní záhon zeleninu a se svými rodiči přišly na brigádu při úklidu školní zahrady.

Bezvadně zvládly úkoly třídění – co do přírody patří a co ne, zjistili jsme, že mají, zvláště některé starší děti, velké poznatky o koloběhu vody v přírodě a všichni znají, co je důležité pro život na zemi. – voda, teplo, vzduch a že si tyto pro nás samozřejmosti musíme chránit.

Také v mateřské škole děti třídí odpad do barevných košů označených obrázky odpadů. Společně s rodiči doma sbírají a třídí odpad, který pak v rámci sběru druhotných surovin odnášejí do mateřské školy. Naše škola je zapojena do Soutěže ve sběru a třídění druhotných surovin a v měsíci květnu bude sběr odvezen Západočeskými sběrnými surovinami, a.s.Plzeň.

Při vycházce také děti došly se svými učitelkami k ČOV ve Dvorci, kde si prohlédly, jak se znečištěná voda čistí a poté se teprve vypouští do volné přírody. U potoka zase pozorovaly tok vody, proud vody s rozlišením silného a slabého a pouštěly si po proudu papírové lodičky, které si předem ve školce vyrobily.

Ve školce tvořily kolektivní práce – přírodu – malbu – na karton, kde pak umísťovaly věci a předměty tak, jak bylo předem dohodnuto. Na téma – „takhle ano, takhle ne“ – rozdělily přírodu na 2 části a obrázky, které předem vystřihly správně nalepily do těch částí, kam dle tématu patřily. Toto byla velice zdařilá práce.

Mladší děti zase vytvořily krásnou zeměkouli, kam umístily vystřižené tvary světadílů. Správně pak rozlišily, jaké dopravní prostředky se kde po zeměkouli pohybují.

Celý projekt vyvrcholil prací starších dětí – lepením erbu naší obce z pet víček – na karton. A samozřejmě hodnocením celého projektu jak u včeliček, tak u medvíďat. Zde si děti samy hodnotí, která z činností pro ně byla nejzajímavější a co je nejvíce bavilo. Vyhrálo pouštění lodiček, poté vysazování květin a nakonec úklid přírody od nečistot.

Pro nás učitelky vyhrál celý projekt jako velice přínosný pro děti. Po celou dobu byly natolik namotivovány, že je vše velice bavilo, ochotně přijímaly úkoly a dokázaly udělat spoustu práce.

A abychom nezůstali pozadu za dětmi, my zaměstnanci, jsme se do jednoho také podíleli na projektu - úklidem školní zahrady, úpravou záhonů, prořezávkou jabloní, vysazováním květin a keřů

Závěr

Projekt „Den Země“ byl pro všechny velkým přínosem!

Eva Beránková - ředitelka MŠČtvrtek, 10. dubna 2008 byl pro naši mateřskou školu opravdu velice slavnostní. Od 17,00 hodin se konala „Vernisáž výtvarných prací našich dětí v KIC – Malé galerii“ v Nepomuku. Více...Divadlo Šůs v MŠ

[neděle, 6. duben 2008]

V pátek 4. dubna jsme s dětmi navštívili v tělocvičně ZŠ Vrčeň opět divadlo s názvem „Čtyři pohádky“, které nám přijelo zahrát tentokrát divadélko „Šůs“. Více...Divadlo Šůs v MŠ - video

[neděle, 6. duben 2008]

vložil: Webmaster [Video] 17:50 [comment]


Narozeniny dětí v MŠ - video

[neděle, 6. duben 2008]

vložil: Webmaster [Video] 17:43 [comment]


Narozeniny dětí v MŠ

[neděle, 6. duben 2008]

Při slavnostní příležitosti, jako jsou svátky a narozeniny našich dětí, vždy neopomeneme tento den pojmout jako slavnostní právě pro našeho oslavence. Vždy se na oslavu sejdou všechny děti „Včeličky“ i „Medvíďata“ a všichni oslavenci popřejí, tak jak to dovedou, nějaké to přáníčko. Bývají to přání vskutku roztomilá. Více...Prezentace naší školy v Nepomuku

[středa, 2. duben 2008]

V době od 18. do 31. března jsme se prezentovaly jako Mateřská škola Vrčeň v Mateřském centru „Beruška“ v Nepomuku. Více...Změna délky provozu školy

[neděle, 30. březen 2008]

vložil: Webmaster [Úřední deska] 13:10 [comment]


vložil: Webmaster [Video] 10:40 [comment]


Otvírání zahrady a vítání jara

[úterý, 25. březen 2008]

Tak jsme se opravdu dočkali. V úterý, 25. března 2008, po velikonočních svátcích, jsme se sešli na školní zahradě, abychom konečně probudili jaro a otevřeli zahradu k hrám. Počasí bylo opravdu nepříjemné. Po celý den padal sníh a foukal studený vítr. I ve školce během dopoledne jsme se snažili to sluníčko přičarovat, aby se ta naše zahradní slavnost mohla uskutečnit. Více...Strana 132 z 139
«« « 128 129 130 131 132 133 134 135 136 » »»
Projekt tvořivá škola Banner Se Sokolem do života Banner Celé Česko čte dětem Banner